13

13

By : Pornchanit Yamsup

Size : 14.8 x 21.0 cm

ซีนรวบรวมฆาตรกรต่อเนื่องที่เป็นผู้หญิง

สืบเนื่องมาจากการที่ศิลปินอยากทราบว่าอะไรคือสาเหตุ

ที่ทำให้คนเหล่านี้มีความสุขกับการเป็นผู้ฆ่า และไม่เสียใจในสิ่งที่ได้ทำ

ผู้หญิงที่เป็นฆาตรกร 13 คน

ลงมือฆ่าคนด้วยวิธีการฆ่า 13 วิธี

ผ่านการใช้อาวุธ 13 อย่าง

และแน่นอนว่ามีเหยื่อมากกว่า 13 คน

Share: