Great

Great

By : พรอานันต์ พลธรรมภรณ์

Size : 16.3 x 23.7cm

ใช้คำว่า Great แสดงความรู้สึกต่างๆ คำๆเดียวสามารถตีความได้หลากหลายความหมาย อาจเป็นคำที่ให้กำลังใจ หรือประชดประชันเสียดสีก็ได้ ภาพวาดส่วนหนึ่งจากสิ่งของ หรือผู้คนที่อยู่รอบตัว

บางครั้งใช้จินตนาการเสริมแต่งเรื่องราว

Share: