A guide to a fairy commune for human

A guide to a fairy commune for human

By : orangoing

Size : 9.5 x 13 cm

ซีนภาพประกอบของศิลปินที่ได้รับรางวัลการประกวดที่ต่างประเทศ
ลายเส้นน่ารัก เข้าถึงง่าย เล่าเรื่องด้วยภาพถึงการที่มนุษย์เดินทาง

ไปยังโลกของภูติในแบบที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน

Share: