His and her travel

His and her travel

By : โจ้บองโก้ และ แท็บบี้

Size : 14.8 x 21.0 cm

หนังสือทำมือของสามีนักเขียน

นักพิสูจน์อักษร – โจ้บองโก้ กับภรรยานักร้อง นักประดิษฐ์งาน

คราฟต์ – แท็บบี้ ในนาม

‘Husband & Wife’ ที่เล่า

มุมมองการเดินทาง 5 ทริปผ่านสายตาชายและหญิงแบบผัวๆเมียๆ

Share: