Osaka 24531

Osaka 24531

by : PARE NADDA

Size : 21.0 x 29.7 cm

– Photo Zine –

โอซาก้าในเดือนตุลาคม วันที่เริ่มต้นฤดูหนาว ช่วงเวลาที่พวกเราอายุ 2 ,45 และ 31 ปี ตอนนั้นเองที่เพิ่งรู้ว่าตาพูดได้เท่ากับปากเลย

Share: