Right here waiting

Right here waiting

By :  Wimonporn R.

Size : 14.2 x 13.9 cm

ซีนรวมภาพคนรอจากสถานที่ต่างๆใน 5 ประเทศ

ที่ศิลปินได้เดินทางท่องเที่ยวไปเยือนและเก็บภาพเอาไว้

Share: