Send Love Into Space

Project ‘Love Zines’ งาน Art Ground ครั้งที่ 3

 

Send Love Into Space by PhuPhu

21.0 x 29.7 cm

ซีนที่เริ่มมาจากคำพูดของ สตีเฟ่น ฮอว์คิง (Stephen Hawking) นักฟิสิกส์ทฤษฎี

และนักจักรวาลวิทยาผู้เตือนว่าถ้ามนุษยชาติยังไม่อยากสูญพันธุ์ ก็ต้องอพยพพากันส่ง

ขึ้นสู่อวกาศให้ได้ จากประวัติของมวลมนุษยชาติพวกเราได้ส่งบางสิ่งบางอย่าง

ให้กันและกันเพื่อแทนการแสดงออกถึง ‘ความรัก’ มาตลอดตั้งแต่ยุคโบราณกาล

และความรักย่อมก่อให้เกิดการกระจายเผ่าพันธุ์และมันคือแรงผลักดัน

ที่จะส่งลูกหลานของเราออกไปสู่อวกาศ

เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ตามที่ สตีเฟน ฮอว์กิ้ง ได้กล่าวไว้

Share: