SPACEBAR ZINE

PAYMENT :

กรุณาชำระเงินผ่านบัญชี 
ธนาคารกสิกรไทย
หมายเลขบัญชี: 025-8-17183-7
ชื่อบัญชี: บจก. สเปซบาร์ ออนไลน์
สาขา: สยามสแควร์

───

จากนั้นแนบหลักฐานการชำระเงินได้ตามรายละเอียดด้านล่าง