17 18 19

17 18 19 ( สิบเจ็ด สิบแปด สิบเก้า )
บันทึกภาพเรื่องราวการทำงานและเที่ยวบ้างกึ่งหนังสือ กึ่ง Zine แบบไม่ลำดับไทม์ไลน์ในช่วงปี 2017-2019 ก่อนวิกฤติโควิด เล่าผ่าน Zine Project แต่ละเล่มของ วิว-วิมลพร รัชตกนก เจ้าของสตูดิโอออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์อิสระนาม Spacebar Design Studio และ Spacebar Zine ที่ได้ไปเข้าร่วมเทศกาลหนังสือศิลปะหลายๆ ที่ แวะเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ที่ชอบ ร้านหนังสือที่ใช่และสถานที่น่าสนใจอีกนิดหน่อย

17 18 19 (Seventeen Eighteen Nineteen)
A documentation of work and travel experiences in the form of a semi-book, semi-Zine without a strict timeline, covering the period from 2017 to 2019 before the COVID-19 crisis. This was narrated through the Zine Project, with each volume created by Wiew-Wimonporn, the owner of Spacebar Design Studio and Spacebar Zine. They participated in various art book festivals, exploring places related to their favorite films, visiting the right bookstores, and discovering other interesting locations.

「17 18 19」(セブンティーン エイティーン ナインティーン) 2017年から2019年、COVID-19危機の前の期間をカバーした、厳密なタイムラインのない半書籍・半Zineの形式で、仕事や旅行の経験を記録したものです。このZineプロジェクトを通じて語られた内容であり、各巻はスペースバー・デザインスタジオとスペースバー・ジーンのオーナーであるWiew-Wimonpornが制作しました。彼らは様々なアートブックフェスティバルに参加し、お気に入りの映画に関連する場所を探索し、適切な書店を訪れ、他の興味深い場所を発見しました。